Održivost – Canon i održivo poslovanje

Cilj kompanije Canon je da posluje odgovorno. Smatramo da bi inovacije i tehnološka dostignuća koja ugrađujemo u svoja rešenja za obradu slike trebalo da obogate život i poslovanje korisnika, bez štetnih posledica po životnu sredinu. Osnovu našeg poslovanja i naše robne marke čini održivi ekonomski razvoj. Smanjujemo potrebu za korišćenjem novih prirodnih resursa, pažljivo pratimo ekonomski napredak i rizike i poštujemo zajednice koje zavise od nas.

Održivost je deo našeg načina poslovanja. Korisnicima nudimo rešenja za obradu slike koja će im pomoći da posluju efikasnije i da smanje štetan uticaj. Smanjujemo uticaj naših proizvoda na životnu sredinu, smanjenjem potrebe za novim resursima i ponovnim korišćenjem i recikliranjem materijala. Preuzimamo odgovornost za uticaj svojih aktivnosti tako što smanjujemo uticaj operacija i sarađujemo sa članovima zajednice i akcionarima u cilju podrške širem ekonomskom razvoju. Takođe, predviđamo i poštujemo propise i standarde, pa čak se trudimo i da ih prevaziđemo tamo gde je to moguće.

Korporativna odgovornost
Preuzimamo odgovornost za uticaj koji imamo i pridržavamo se fer radne prakse. Naša posvećenost održivosti usredsređena je na tri ključne oblasti: životna sredina, društvo i poslovanje.

Saznajte više o te tri ključne oblasti:
Životna sredina
Društvo
Poslovanje

Global CompactPicture_UNGC logo
Kompanija Canon Europe pridružila se inicijativi Ujedinjenih nacija pod nazivom "Global Compact" (siječanj 2014.), obavezavši se na njenih 10 opštih načela na području ljudskih prava, radničkih prava, zaštite okoline i borbe protiv korupcije. Učešćem u toj inicijativi i formalno potvrđujemo svoje nastojanje da u strategiju, kulturu i poslovanje ugradimo održivost.

Održivi razvoj
Naš dugoročni plan je da imamo tri regionalna sedišta, u Evropi, SAD i Japanu, uz centre za istraživanje i razvoj i mogućnosti za proizvodnju u svakom od tih regiona. Naše regionalno sedište u Evropi je podeljeno na četiri lokacije: Canon Europe Limited, London, Ujedinjeno Kraljevstvo; Canon Europa N.V, Amstelven, Holandija; i bivše lokacije kompanije Océ u Venlu u Holandiji i Poingu u Nemačkoj.

Naša filozofija
Naše poslovanje zasnovano je na japanskoj korporativnoj filozofiji Kyosei, što u prevodu znači „zajednički život i rad za opšte dobro“. To znači da preuzimamo odgovornost za uticaj koji imaju naše aktivnosti, poštujemo korisnike, zajednice i zemlje u kojima poslujemo, kao i životnu sredinu. Saznajte više o filozofiji Kyosei.

Canon EMEA izveštaj o održivosti za 2013

Životna sredina – smanjenje uticaja na životnu sredinu
Smanjujemo potrebu za korišćenjem novih prirodnih resursa, čime smanjujemo uticaj na životnu sredinu, počev od dizajna proizvoda pa do kraja njegovog radnog veka, kao i putem naših operacija. Naša rešenja omogućavaju korisnicima da deluju efikasnije, uz istovremeno smanjenje štetnog uticaja.

U odeljku o životnoj sredini saznajte više o tome kako smanjujemo uticaj svojih proizvoda i operacija na životnu sredinu i promovišemo održivu potrošnju.

Društvo – podrška zajednici putem slika
Obogaćujemo društvo putem prilika i rešenja za obradu slika, saradnjom sa zaposlenima, članovima zajednice i drugim akcionarima gde god da poslujemo, uz poštovanje etičkih principa. Cilj nam je da ostvarimo pozitivan doprinos društvu i da unesemo vrednost u živote ljudi na koje utiče naše poslovanje. Detaljne informacije o načinu na koji uzajamno delujemo sa svojim akcionarima potražite u odeljku o društvu.

Poslovanje – ostvarivanje fer i odgovornog poslovanja
Odgovorno razvijamo poslovanje uz podršku širem ekonomskom razvoju, fer poslovanje i poštovanje primenljivih zakona, propisa i standarda. Pridržavamo se složenih smernica i procedura za zaštitu korisnika i zaposlenih, uz povećanje održivosti poslovanja i ispunjavanje ekonomskih ciljeva. U odeljku o poslovanju potražite više informacija o našem načinu poslovanja.

spacer
					image
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti