PRIVATNOST

Canon centar za privatnost

Kompanija Canon je vodeći svetski inovator i dobavljač rešenja za obradu slike
a man looking at a tablet

Pristup kompanije Canon privatnosti

Poštovanje ljudi je uvek bila ključna vrednost kompanije Canon. Ono je korišćeno kao polazište za četiri stuba našeg pristupa privatnosti.

 • Pun poštovanja

  Kompanija Canon je dosledno posvećena zaštiti ličnih podataka naših klijenata i zaposlenih. Primenjujemo filozofiju Kyosei – zajednički život i rad za opšte dobro.

 • Pouzdan

  Kao međunarodni brend u koji ljudi imaju poverenje, kompanija Canon razume da je potrebno da neprekidno radi na održavanju ovog poverenja primenjujući efikasne tehničke i organizacione mere.

 • Etički

  Canon okvir za odgovornost u vezi sa privatnošću nas usmerava da postupamo na pravi način i radimo dosledno za dobrobit osoba koje nam poveravaju svoje lične podatke.

 • Podsticajni

  Podstičemo naše partnere i dobavljače da pokazuju isti nivo poštovanja, poverenja i etičkog ponašanja u vezi sa zaštitom podataka i privatnosti koje očekujemo od samih sebe.

slika stručnjaka koji radi na laptopu

Principi zaštite podataka

Usaglašenost sa principima zaštite podataka predstavlja temelj na kojem se zasniva pristup kompanije Canon privatnosti. Pogledajte kako se naš režim zaštite podataka bazira na ovim principima.

Posvećenost kompanije Canon odgovornosti

Demonstriramo usaglašenost kroz sistematsku evidenciju, uz pružanje podrške svojim klijentima sa njihovim obavezama u vezi sa usaglašenošću.

two work professionals looking at a document

PORUKA GRUPE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

„Ponosan sam što naša vizija privatnosti „zaštita vaših ličnih podataka“ u kombinaciji sa posvećenošću kompanije Canon etičkim poslovnim praksama objedinjuje pristup kompanije Canon upravljanju privatnošću. Uvek se prema ličnim podacima drugih ophodimo na isti način kao što bismo očekivali da se ophode prema našim podacima.“

Fred Oberholzer, direktor za privatnost i službenik za zaštitu podataka grupe u regionu EMEA
Man working on a computer in an office

Upravljanje privatnošću

Saznajte kako nam Canon okvir za odgovornost u vezi sa privatnošću pomaže da dosledno štitimo vaše lične podatke.

Obaveštenja o privatnosti

Obaveštenja o privatnosti su dostupna za svaku zemlju u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi na lokalnom jeziku.

Upiti, prigovori i zahtevi u vezi sa privatnošću

Imate pravo da ispravite, ažurirate ili izbrišete svoje podatke. Ako već imate nalog na mreži, npr. Canon ID nalog, to možete da uradite čim se prijavite na svoj nalog. Ako nemate nalog ili ako imate dodatna pitanja i zahteve u vezi sa privatnošću kompanije Canon, što obuhvata pravo na pristup, pošaljite svoj zahtev na sledeću e-adresi:


DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Marketinške preferencije

Ako želite ažurirati marketinške preferencije, izaberite funkcionalnost samoposluživanja ispod.

Tehničke i organizacione mere

Saznajte više o tehničkim i organizacionim merama koje preduzimamo kako bismo poštovali principe zaštite podataka.

grupa ljudi okupljena oko stola
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon kao kompanija koja obrađuje podatke

Zahvaljujući našem bogatom portfoliju proizvoda, usluga i rešenja, možemo da pružimo podršku našim klijentima kao obrađivači njihovih podataka.

Posvećenost kompanije Canon održivosti i inovacijama

Ovde možete saznati više o posvećenosti kompanije Canon održivosti

a group of work professionals working in an office

Najčešća pitanja

Saznajte više o pristupu kompanije Canon zaštiti privatnosti i podataka. Ako vam je potrebno više informacija ili želite da postavite pitanje na koje ovde niste pronašli odgovor, pišite nam na adresu DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Kako možete da se obratite se kompaniji Canon da biste iskoristili svoja prava u vezi sa podacima (npr. pravo na pristup, pravo na ispravljanje, pravo na brisanje)?

Ako želite da iskoristite svoja prava, pišite nam na adresu DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Šta treba da uradim ako imam neko pitanje ili želim da uložim prigovor?
Upite ili prigovore u vezi sa privatnošću možete da pošaljete na adresu DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Ko je službenik za zaštitu podataka?
Službenik za zaštitu podataka proverava, na nezavisan način, da li neka organizacija poštuje zakone kojima se štite lični podaci osoba.

Ko je službenik za zaštitu podataka kompanije Canon?
Imamo nekoliko službenika za zaštitu podataka (Data Protection Office - DPO) u okviru Canon Europe grupe kompanija. Službenik za zaštitu podataka grupe kompanija je Fred Oberholzer kojem se možete obratiti putem adrese DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.Drugim službenicima se možete obratiti putem e-adresa datih u nastavku:

Canon Europe grupa kompanija E-adresa za kontakt
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Kako se upravlja privatnošću u kompaniji Canon?
Službenik za zaštitu podataka grupe kompanija ima podršku u mreži drugih službenika za zaštitu podataka i šampiona privatnosti, čije su uloge i odgovornosti jasno definisane što pomaže da se obezbedi usaglašenost sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i drugim zakonima o zaštiti privatnosti i podataka širom regiona EMEA.

Canon Europe grupa (Canon EMEA) obuhvata Evropu, Bliski istok i Afriku. U okviru ovog velikog regiona primenjuje se mnogo različitih zakona o privatnosti. Okvir za odgovornost u vezi sa privatnošću je razvijen kako bi se privatnošću upravljalo na jedinstven i standardizovan način na svim našim tržištima i da bi se omogućio neometan rad naše kompanije. Zahtevi Evropske unije i druge regulative za privatnost u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi su obuhvaćeni Canon okvirom za odgovornost u vezi sa privatnošću.

Da li kompanija Canon obavlja procene rizika za lične podatke?
Canon EMEA ima dobro definisane postupke rukovođenja, upravljanja rizikom i usaglašenosti. Ovi procesi uključuju:

• Procene rizika po privatnost

• Procene uticaja na privatnost/procene uticaja na zaštitu podataka

• Procene rizika po dobavljače

• Bezbednosne procene


Da li kompanija Canon vodi evidenciju aktivnosti obrade (RoPA)?
Kompanija Canon ima utvrđene procese kojim se obezbeđuje usklađenost sa zahtevima privatnosti, poput održavanja/ažuriranja Evidencije aktivnosti obrade i obavljanja Procene uticaja na privatnost (PIA)/procene uticaja na zaštitu podataka (DPIA).

Da li kompanija Canon ima formalne procese za rešavanje slučajeva narušavanja bezbednosti podataka?
Kompanija Canon je čvrsto posvećena zaštiti ličnih podataka svih zainteresovanih strana, što obuhvata zaposlene, dobavljače i klijente. U cilju demonstriranja ove posvećenosti i ispunjavanja naših obaveza prema važećim zakonima o zaštiti podataka, kompanija Canon je implementirala „politiku upravljanja u slušaju narušavanja bezbednosti“. Ova politika objašnjava šta predstavlja narušavanje bezbednosti podataka i koji su početni koraci koje zaposleni treba da preduzmu kada posumnjaju da je došlo do narušavanja bezbednosti podataka. Postoji nekoliko operativnih smernica koje dopunjuju ovu politiku.

Da li su zaposleni kompanije Canon obučeni za zaštitu privatnosti?
Zaposleni i ugovarači kompanije prolaze obaveznu obuku o zaštiti privatnosti i podataka. Dodatna obavezna obuka se obezbeđuje za naše šampione privatnosti kojima je dodeljena posebna odgovornost što se tiče privatnosti u njihovoj oblasti poslovanja.

Da li su zaposleni kompanije Canon koji pristupaju ličnim podacima i obrađuju ih posvećeni poštovanju poverljivosti?
Svi zaposleni u kompaniji Canon, uključujući osobe koji rade sa ličnim podacima naših zaposlenih, partnera ili klijenata, obavezuju se odredbama o poverljivosti u ugovorima o zapošljavanju. Značaj poverljivosti neprekidno se osnažuje kroz obuku i podizanje svesti.

Da li dobavljači kompanije Canon i druga treća lica poštuju propise o zaštiti podataka?
Kompanija Canon zahteva da treće strane, uključujući dobavljače i partnere koje obrađuju lične podatke u ime kompanije Canon, budu ugovorom obavezane da čuvaju sve lične podatke koje dobiju od kompanije Canon i zabranjeno im je da koriste lične podatke u bilo koje druge svrhe osim za potrebe pružanja usluga prema uputstvima kompanije Canon. Kompanija Canon je takođe implementirala procenu usaglašenosti zasnovanu na riziku za dobavljače koji manipulišu podacima kompanije Canon ili njenih klijenata.

Kako kompanija Canon poštuje ograničenja prenosa podataka u regionu EMEA u kojem radi?
Kada je to moguće, kompanija Canon primenjuje odgovarajuće mehanizme za zaštitu prenosa podataka, poput standardnih ugovornih klauzula. U nadležnostima u kojima ne postoje standardne ugovorne klauzule, kompanija Canon poštuje lokalne zahteve za zaštitu privatnosti.

Gde mogu da dobijem više informacija temama o kojima je bilo reči u odeljku „Canon centar za privatnost“?
Ako imate određeno pitanje koje se odnosi na bilo koji sadržaj na ovim veb-stranicama, obratite se službeniku za privatnost putem adrese DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Srodne teme

Saznajte više o tome kako kompanija Canon pruža podršku i štiti svoje klijente.