Kako da štampate sa Android mobilnih uređaja


Korak 1: Uključite Mopria Print Service

U meniju sa postavkama izaberite štampače i proverite da li je Mopria™ Print Service uključeno.Korak 2: Izaberite štampač

U aplikaciji dodirnite meni i izaberite opciju „Print“ (Odštampaj).


NAPOMENA: Neke aplikacije ne podržavaju funkciju štampanja. Ako nije prikazana opcija Print (Odštampaj), iz te aplikacije ne možete da štampate pomoću dodatne komponente Mopria Print Service.

Korak 3: Prikazaće se meni sa opcijama štampanja. Izaberite „All printers“ (Svi štampači).

Uređaj će potražiti sve dostupne štampače. Nakon toga će se prikazati lista štampača sa koje možete da odaberete željeni štampač.

  

Korak 4: U meniju za štampu sada će se prikazati štampač koji ste izabrali.

•    Ako nije potrebno da promenite opcije za štampu, dodirnite Print (Odštampaj) da biste poslali zadatak za štampu.
•    Ako želite da promenite opcije za štampu, nastavite na sledeći odeljak.

Mopria Print Service vam omogućava da štampate veb stranice, dokumente, e-poruke, fotografije i sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Android štampanje. Postavke za štampu mogu da se razlikuju u zavisnosti od aplikacije i izabranog štampača. Mogu da budu prikazane sledeće opcije za štampu:

Broj kopija za štampu >
Promena veličine papira >
Promena orijentacije >
Definisanje opsega stranica >
Štampanje u boji ili crno-belo >

U meniju sa postavkama za štampu dodirnite Number of copies (Broj kopija), a zatim pomoću tastature unesite broj kopija za štampanje.

U meniju sa postavkama za štampu dodirnite Paper size (Veličina papira), a zatim izaberite opciju za veličinu papira iz menija: Letter, A4, 4x6 i 5x7 mogu da budu među ponuđenim opcijama, u zavisnosti od aplikacije ili štampača.


U meniju sa postavkama za štampu dodirnite Orientation (Orijentacija), a zatim izaberite željenu opciju.  Automatska, uspravna ili položena orijentacija mogu da budu među ponuđenim opcijama u zavisnosti od aplikacije ili štampača.Ako želite da odštampate više stranica, u meniju sa postavkama za štampu dodirnite Pages (Stranice), a zatim izaberite željeni opseg stranica.  NAPOMENA: Stranice će se prikazivati samo sa određenim aplikacijama i tipovima datoteka, kao što je PDF.


U meniju sa postavkama za štampu dodirnite Color (Boja), a zatim izaberite željenu opciju.  Automatski, crno-belo i u boji mogu da budu među ponuđenim opcijama u zavisnosti od aplikacije ili štampača.