UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM
Za aplikaciju Canon Mini Print

Poslednji put ažurirano: 9. april 2019.

VAŽNO – PROČITAJTE PAŽLJIVO: Korišćenje ove Aplikacije (kao što je definisano u nastavku) podleže ovom Ugovoru o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Ako se slažete sa ovim uslovima, kliknite na dugme „Prihvati“ u nastavku. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, kliknite na dugme „Odbij“ u nastavku i odmah izbrišite ovu Aplikaciju sa vašeg uređaja.

Ovaj Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom („EULA“) je pravni ugovor između Vas (kao fizičkog lica ili pravnog lica) i kompanije Canon Europa N.V. kao davaoca licence („Davalac licence“ ili „Canon“) za aplikaciju „Canon Mini Print Application“ („Aplikacija“) koja povezuje uređaj Canon Zoemini Mini Photo Printer i uređaj Canon Zoemini Instant Camera Printer („Štampač“). „Vi“ ili „Vama“ označava pojedinca ili pravno lice kojem je izdata licenca u skladu sa ovim EULA dokumentom. Korišćenje Aplikacije podleže odredbama ovog EULA dokumenta.

VAŠIM PRISTANKOM NA OVAJ EULA DOKUMENT ILI KORIŠĆENJEM APLIKACIJE NA BILO KOJI NAČIN, PRIHVATATE I SAGLASNI STE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I DA PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI ODREDBAMA I USLOVIMA IZ SLEDEĆIH IZVORA: (1) OVOG EULA DOKUMENTA; (2) BILO KOJIH LICENCI TREĆE STRANE (KOJE SU NAVEDENE U NASTAVKU) ZA DATI SOFTVER TREĆE STRANE KOJI SE MOŽE KORISTITI U APLIKACIJI ILI ZAJEDNO SA APLIKACIJOM

DALJE, POTVRĐUJETE DA STE ZAKONSKI PUNOLETNI U VAŠEM ZAKONSKOM SISTEMU I DA IMATE PRAVO DA DATE SVOJ PRISTANAK NA ODREDBE OVOG EULA DOKUMENTA U SVOJE IME. AKO NE PRISTAJETE NA SVE ODREDBE I USLOVE OVOG EULA DOKUMENTA I/ILI NEMATE PRAVA DA DATE SVOJ PRISTANAK NA ODREDBE OVOG EULA DOKUMENTA U IME VAŠE KOMPANIJE, NEMOJTE INSTALIRATI NITI KORISTITI OVU APLIKACIJU.

1. Mobilna Aplikacija. Termin „Aplikacija“, koji se koristi u okviru ovog EULA dokumenta, označava (i) softver koji nudi kompanija Canon pod trgovačkim nazivom „Canon Mini Print Application“, koju možete preuzeti u prodavnici aplikacija Google Play™ koju vodi kompanija Google Inc. („Google“), za licenciranu upotrebu sa Android™ prenosnim uređajem ili na Android prenosnom uređaju ili drugoj Android vlasničkoj softverskoj platformi za ručne uređaje koja funkcioniše na bežičnim ručnim uređajima ili za licenciranu upotrebu na Apple® prenosnom uređaju ili drugoj Apple vlasničkoj softverskoj platformi za ručne uređaje koja funkcioniše na bežičnim ručnim uređajima (svaki od ovih pojmova se označava kao „Uređaj“), i (ii) bilo koju srodnu elektronsku dokumentaciju Aplikacije.

2. Licenciranje. Kompanija Canon Vam daje lično, opozivo, ograničeno, neprenosivo i neisključivo pravo da preuzimate, instalirate i koristite Aplikaciju na jednom Uređaju kojim Vi upravljate, kao i da pristupate Aplikaciji i koristite je na datom Uređaju strogo u skladu sa odredbama i uslovima ovog EULA dokumenta. Ukoliko su dostupna ažuriranja ili dodaci za ovu Aplikaciju, ovaj EULA dokument se odnosi i na ažuriranja ili dodatke originalnoj Aplikaciji, koje je dostavila kompanija Canon; međutim, kompanija Canon i njeni davaoci licence nemaju nikakvih obaveza da Vam dostave bilo kakva ažuriranja ili dodatke.

3. Ograničenja. Ne smete da: (i) vršite dekompilaciju, obrnuti inženjering, rasklapanje, pokušaj izvođenja izvornog kôda ili dešifrovanja Aplikacije; (ii) izvršite bilo kakve modifikacije, prilagođavanja, unapređenja, poboljšanja, prevođenja ili da izvedete bilo kakav rad iz Aplikacije; (iii) kršite bilo koji važeći zakon, pravilo ili regulativu u vezi sa Vašim pristupom Aplikaciji ili korišćenjem Aplikacije; (iv) uklanjate, menjate ili prikrivate zaštićenu intelektualnu svojinu (uključujući tu i autorsko pravo ili žig) kompanije Canon ili njenih podružnica, partnera, dobavljača ili davaoca licence za Aplikaciju ili da na bilo koji drugi način prikrivate ili menjate Aplikaciju; (v) instalirate, koristite ili čuvate Aplikaciju na više od jednog (1) Uređaja istovremeno ili na bilo kom drugom prenosnom uređaju ili računaru, osim putem odvojenih preuzimanja Aplikacije, od kojih svaka podleže sopstvenoj licenci (ovo ograničenje Vas ne sputava da ponovo instalirate Aplikaciju na određeni Uređaj za koji je ona preuzeta); (vi) prosleđujete ili povezujete Aplikaciju na više Uređaja ili drugih servisa; ili (vii) delite Aplikaciju putem mreže ili druge platforme, čime se dozvoljava pristup Aplikaciji ili njeno korišćenje putem više Uređaja ili korisnika istovremeno.

4. Sadržaj koji je kreirao korisnik.

4.1 Bilo koji sadržaj koji prenosite ili otpremate putem Aplikacije ili u Aplikaciju u bilo kom obliku ili medijumu smatra se „Sadržajem koji je kreirao korisnik.“ Zastupate i garantujete da imate pravo da koristite i prenosite bilo koji Sadržaj koji je kreirao korisnik i sav Sadržaj koji je kreirao korisnik u Aplikaciji na vašem Uređaju. Generisanjem, prenošenjem, slanjem ili postavljanjem Sadržaja koji je kreirao korisnik u bilo kojem obliku ili na bilo kojem medijumu, dajete pravo kompaniji Canon, njenim filijalama, podružnicama, dobavljačima usluga i platformi za povezane prenosne uređaje i ovlašćenim trećim stranama kompanije Canon pravo da prenosi informacije skenirane i otpremljene putem Aplikacije uz izričitu, trajnu, neopozivu, globalnu, neisključivu dozvolu bez tantijema, da prilagođava, menja, oblikuje, briše, prevodi, prenosi ili koristi sav Sadržaj koji je kreirao korisnik bez bilo kakvih obaveza prema Vama, obaveštenja ili kompenzacija, isključivo u sledeće svrhe: (1) štampanja Sadržaja koji je kreirao korisnik putem Aplikacije na Štampaču i (2) deljenja Sadržaja koji je kreirao korisnik putem Platformi treće strane (kao što je definisano u nastavku). Ova dozvola se daje kompaniji Canon, njenim filijalama, podružnicama, dobavljačima usluga i platformi za povezane prenosne uređaje i ovlašćenim trećim stranama u skladu sa korišćenjem datog Sadržaja koji je kreirao korisnik, a u vezi sa Uslugama i bilo kojom narednom verzijom ili izmenom. Kompanija Canon ne preuzima vlasništvo nad Sadržajem koji je kreirao korisnik.

4.2 Slažete se, prihvatate i potvrđujete da kompanija Canon, njene filijale, podružnice, dobavljači usluga i platformi za povezane prenosne uređaje i ovlašćene treće strane kompanije Canon prenose informacije koje su skenirane i otpremljene putem Aplikacije i da mogu da prilagođavaju, menjaju, oblikuju i na bilo koji način izmene ili iskoriste Vaš Sadržaj koji je kreirao korisnik kako bi ispunili standarde, protokole, obrasce i zahteve Aplikacije, kako bi štampali putem Štampača Sadržaj koji je kreirao korisnik ili delili vaš Sadržaj koji je kreirao korisnik sa odgovarajućim Platformama treće strane.

4.3 Pored Sadržaja koji je kreirao korisnik, Aplikacija može da prikuplja i pojedine druge informacije. Te informacije mogu uključivati sledeće: (i) tehničke informacije o Uređaju na kojem se koristi Aplikacija, (ii) neophodne informacije za ispunjenje optimalnih performansi Aplikacije i (iii) informacije koje se koriste u vezi sa bilo kojom tehničkom podrškom koju nudi kompanija Canon.

5. Obaveštenje o pravima intelektualne svojine. Aplikacija i sva prava su u vlasništvu ili su licencirana od strane kompanije Canon, njenih filijala ili davaoca licence, uključujući tu bez ograničenja zaštićenu intelektualnu svojinu (uključujući ali se ne ograničavajući na izvorni kôd, objektni kôd, slike, fotografije, animacije, video-zapise, audio-zapise, muziku, tekst i „aplete“ koje sadrži Aplikacija, izuzimajući softver treće strane), priložene štampane materijale, svaku kopiju Aplikacije i svu zaštićenu intelektualnu svojinu (uključujući sva autorska prava, patente, žigove, poslovne tajne i prava ličnosti). Osim ukoliko to nije izričito i nedvosmisleno navedeno, Vi ne posedujete bilo kakva izričita ili implicitna prava niti Vam ih kompanija Canon daje (bilo kao podrazumevana, putem zabrane poricanja prethodne izjave ili na osnovu druge pravne teorije) u vezi sa ovim pravima intelektualne svojine, i sva takva prava zadržava kompanija Canon, njene filijale ili davaoci licence. Slažete se i potvrđujete da ste Vi, a ne kompanije Canon, Apple, Google ili bilo koji dobavljači platformi ili usluga ove Aplikacije, isključivo odgovorni za istragu, odbranu, rešavanje i izvršenje tužbe ili parnice za kršenje prava intelektualne svojine ili bilo koje druge štete ili povrede koja je nastala kao rezultat Vašeg pristupa Aplikaciji ili korišćenja Aplikacije.

6. Potvrda o zadržavanju prava. Kompanija Canon, njene filijale, podružnice i davaoci licence zadržavaju sva prava koja nisu izričito data Vama u okviru ovog EULA dokumenta.

7. Prekid. Ovaj EULA dokument stupa na snagu od datuma kada prvi put potvrdite prihvatanje ovog EULA dokumenta ili na bilo koji način koristite Aplikaciju. Bez obzira na bilo koja druga prava bilo kog „Dobavljača“ (kao što je to definisano u Odeljku 9 ispod) ili ako nije drugačije naznačeno, ovaj EULA dokument će prestati sa važenjem bez najave ukoliko ne ispoštujete bilo koju odredbu ili uslov iz ovog EULA dokumenta. Slažete se i prihvatate ovaj uslov. U tom slučaju, morate odmah da uništite sve kopije Aplikacije, sav prateći materijal i sve njihove komponente. Možete prekinuti važenje ovog EULA dokumenta tako što ćete obrisati Aplikaciju sa svog Uređaja.

8. Štampana dokumentacija. Aplikacija sadrži bilo koju dokumentaciju isključivo u elektronskom obliku. Možete odštampati primerke ove elektronske dokumentacije. Morate odštampati i uključiti obaveštenja o autorskom pravu ovakve elektronske dokumentacije ili Aplikacije na svakoj odobrenoj kopiji koju napravite.

9. ODRICANJE GARANCIJE

9.1 APLIKACIJA JE DOSTAVLJENA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, NAVEDENIH ILI IMPLITNIH, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA IMPLICITNE GARANCIJE I USLOVE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU. VI SNOSITE CELOKUPAN RIZIK U VEZI SA KVALITETOM I PERFORMANSAMA APLIKACIJE. UKOLIKO SE ISPOSTAVI DA JE APLIKACIJA NEISPRAVNA, VI SNOSITE SVE TROŠKOVE NEOPHODNOG SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI ISPRAVKE. POJEDINE DRŽAVE ILI PRAVNI OKVIRI NE DOZVOLJAVAJU IZOSTAVLJANJE IMPLICITNIH GARANCIJA ILI USLOVA, TE SE STOGA GORENAVEDENE STAVKE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE MOGU RAZLIKOVATI U ZAVISNOSTI OD DRŽAVE ILI PRAVNOG OKVIRA.

9.2 KOMPANIJA CANON, NJENE PODRUŽNICE, FILIJALE, DAVAOCI LICENCE, KOMPANIJA GOOGLE, NJENE PODRUŽNICE, FILIJALE, DAVAOCI LICENCE, KOMPANIJA APPLE, NJENE PODRUŽNICE, FILIJALE, DAVAOCI LICENCE I DOBAVLJAČI USLUGA I PLATFORMI ZA POVEZANE PRENOSNE UREĐAJE KOMPANIJE CANON (KOLEKTIVNO „DOBAVLJAČI“), NEĆE GARANTOVATI DA ĆE APLIKACIJA (I) ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTEVE ILI DA ĆE RAD APLIKACIJE BITI NEPREKIDAN ILI BEZ GREŠAKA; (II) BITI KOMPATIBILNA ILI INTEROPERABILNA SA VAŠIM UREĐAJEM ILI BILO KOJOM DRUGOM HARDVERSKOM ILI SOFTVERSKOM OPREMOM ILI UREĐAJEM KOJI JE INSTALIRAN NA VAŠEM UREĐAJU ILI KOJI SE KORISTI ZAJEDNO SA VAŠIM UREĐAJEM. TAKOĐE, VI POTVRĐUJETE DA PROBLEMI U VEZI SA KOMPATIBILNOŠĆU I INTEROPERABILNOŠĆU MOGU DA DOVEDU DO SMANJENJA PERFORMANSI VAŠEG UREĐAJA KAO I DO NJEGOVOG POTPUNOG OTKAZIVANJA, ŠTO MOŽE DOVESTI DO TRAJNOG OŠTEĆENJA VAŠEG UREĐAJA, GUBITKA PODATAKA, OŠTEĆENJA SOFTVERA I DATOTEKA NA VAŠEM UREĐAJU. SLAŽETE SE, PRIHVATATE I POTVRĐUJETE DA NIJEDAN DOBAVLJAČ (UKLJUČUJUĆI I MOBILNE OPERATERE ILI DOBAVLJAČE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA) NEMA NIKAKVIH ODGOVORNOSTI PREMA VAMA ZA BILO KOJE GUBITKE KOJI SU NASTALI KAO REZULTAT PROBLEMA KOMPATIBILNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ILI KOJI SU U VEZI SA OVIM PROBLEMIMA.

9.3 U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, NIJEDAN DOBAVLJAČ NE GARANTUJE DA BILO KOJI SADRŽAJ KOJI SKLADIŠTITE ILI MU PRISTUPATE PUTEM APLIKACIJE NEĆE BITI PREDMET SLUČAJNE ŠTETE, NEPRAVILNOSTI, GUBITKA, NAPADA, VIRUSA, SMETNJI, HAKOVANJA, BEZBEDNOSNIH UPADA ILI UKLANJANJA U SKLADU SA USLOVIMA OVOG EULA DOKUMENTA. TAKOĐE, NIJEDAN DOBAVLJAČ NEĆE BITI ODGOVORAN I SVAKI DOBAVLJAČ SE ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI U VEZI SA GORENAVEDENIM SLUČAJEVIMA UKOLIKO DOĐE DO TAKVE ŠTETE, NEPRAVILNOSTI, GUBITKA, NAPADA, VIRUSA, SMETNJI, HAKOVANJA, BEZBEDNOSNIH UPADA ILI UKLANJANJA.

9.4 SVAKOM MATERIJALU KOJI JE OTPREMLJEN I PRENESEN SA VAŠEG UREĐAJA ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN DOBAVLJEN PUTEM KORIŠĆENJA APLIKACIJE PRISTUPATE PREMA SOPSTVENOM NAHOĐENJU I NA SOPSTVENI RIZIK. SVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA VAŠEG UREĐAJA ILI GUBITKA PODATAKA KOJI NASTANU USLED VAŠEG KORIŠĆENJA OVE APLIKACIJE SNOSITE VI SAMI. TAKOĐE, POTVRĐUJETE DA APLIKACIJA NIJE NAMENJENA ILI PODESNA ZA KORIŠĆENJE U SVIM SITUACIJAMA ILI SREDINAMA GDE JE NJENA NEISPRAVNOST ZABRANJENA ZAKONOM ILI REGULATIVOM, UKLJUČUJUĆI TU I VREMENSKO KAŠNJENJE, GREŠKE ILI NETAČNOST U SADRŽAJU, PODACIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE SE DOBIJAJU PUTEM APLIKACIJE.

10. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE.

10.1 NI U KOM SLUČAJU NIJEDAN DOBAVLJAČ NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GUBITAK POSLOVNOG ILI LIČNOG PROFITA, GUBITAK POSLOVNIH ILI LIČNIH INFORMACIJA, PREKID POSLOVANJA ILI DRUGIH VIDOVA KOMPENZACIJA, SLUČAJNOSTI, POSLEDICA, KAZNI, POSEBNIH ILI EGZEMPLARNIH ŠTETA KOJE NASTAJU UPOTREBOM APLIKACIJE ILI NEMOGUĆNOŠĆU NJENE UPOTREBE, ČAK I KADA SU SVI DOBAVLJAČI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTIMA POJAVE TAKVIH OŠTEĆENJA, UKLJUČUJUĆI OŠTEĆENJA KOJA NASTANU ILI SU U VEZI SA SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA: (I) NEOVLAŠĆENIM PRISTUPOM ILI IZMENOM VAŠIH KOMUNIKACIJA, PODATAKA, SADRŽAJA KOJI JE KREIRAO KORISNIK ILI VAŠEG UREĐAJA; (II) BRISANJEM, NEPRAVILNOSTIMA ILI KVAROM KOJI NASTAJU PRILIKOM SKLADIŠTENJA I/ILI SLANJA ILI PRIJEMA VAŠIH KOMUNIKACIJA, PODATAKA, SADRŽAJA KOJI JE KREIRAO KORISNIK ILI VAŠEG UREĐAJA, A KOJI SU REZULTAT VAŠEG KORIŠĆENJA APLIKACIJE; (III) IZJAVAMA ILI DELOVANJIMA BILO KOJIH TREĆIH STRANA KOJA SU PROIZAŠLA IZ VAŠEG KORIŠĆENJA APLIKACIJE, UKLJUČUJUĆI I VAŠ PRISTUP SERVISIMA TREĆE STRANE; (IV) BILO KOJIM DRUGIM POVODIMA U VEZI SA APLIKACIJOM.

10.2 SLAŽETE SE SA PREUZIMANJEM POTPUNE ODGOVORNOSTI ZA POSTIZANJE VAŠIH ŽELJENIH REZULTATA KORIŠĆENJEM APLIKACIJE, KAO I ZA NJENU INSTALACIJU, KORIŠĆENJE I DOBIJENE REZULTATE. POJEDINE DRŽAVE ILI PRAVNI OKVIRI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI ILI ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ŠTETE, LIČNE POVREDE ILI SMRT KOJA JE REZULTAT NEMARA NAVEDENIH DOBAVLJAČA, TAKO DA SE GORENAVEDENA OGRANIČENJA I ODRICANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

11. Nadležno pravo/ograničenje izvoza/usaglašenost sa zakonom.

Ovaj EULA dokument je regulisan zakonima Engleske i Velsa.

Ovim potvrđujete da ni Vi niti vaš opunomoćenik nećete direktno ili indirektno izvoziti, ponovo izvoziti, prepakovati ili prenositi Aplikaciju ili bilo koji njen deo, srodne informacije, medijum ili Aplikaciju u svrhe kršenja svakog važećeg zakona, regulative i uredbe o kontroli izvoza, uključujući ali se ne ograničavajući na Zakon o administraciji izvoza iz 1979. godine (eng. Export Administration Act 1979) SAD i bilo kojih važećih nacionalnih zakona i regulativa ili zakona i regulativa EU, kao i njihovih dopuna i propisa o sprovođenju u onoj meri u kojoj se odnose na aktivnosti koje se obavljaju po ovom Ugovoru.

Zastupate i garantujete da se ne (i) nalazite u bilo kojoj državi koja je predmet vladinog embarga ili da niste u državi koju su nadležne države označile kao „sponzora terorizma“ ili da niste (ii) na spisku zabranjenih ili zaštićenih strana Vlade SAD, uključujući listu posebno označenih državljana (eng. SDNs) Ministarstva finansija SAD, listu odbijenih lica (eng. Denied Persons List) ili listu entiteta (eng. Entity List) Ministarstva trgovine SAD.

12. Druga pravila korišćenja, ograničenja, obaveze, prava i obaveštenja vezana za mobilnu aplikaciju.

12.1 Potvrđujete da je (i) ovaj EULA dokument zaključen samo između Vas i kompanije Canon, a ne sa kompanijama Google, Apple ili bilo kojim dobavljačem platformi ili usluga ove Aplikacije, i da je (ii) kompanija Canon, a ne kompanije Google ili Apple, jedina odgovorna za Aplikaciju i njen sadržaj. Bez ograničenja, Vaše korišćenje Aplikacije i Usluga na Uređaju podleže pravilima korišćenja koja su uspostavile kompanije Google ili Apple (u zavisnosti od toga kojim pravilima podleže vaš Uređaj), uključujući pravila za Android Uređaj, koja se mogu pronaći na adresi https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html ili su dostupna putem Google Play prodavnice aplikacija, ili za Apple Uređaj odredbe navedene u dokumentu Odredbe i uslovi za Apple App Store®, koji se može pronaći na adresi https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, od kojih su primenjive odredbe uključene u ovu referencu.

12.2 Kompanija Google, njene podružnice, filijale ili davaoci licence, kompanija Apple, njene podružnice, filijale ili davaoci licence, ili bilo koji dobavljači platforme ili usluga ove Aplikacije (uključujući mobilne operatere ili dobavljače telekomunikacionih usluga) neće ni u kom slučaju biti odgovorni za bilo kakve Vaše zahteve ili zahteve treće strane u vezi sa Aplikacijom (uključujući prodaju i distribuciju), Vaše vlasništvo nad Aplikacijom ili korišćenje Aplikacije, uključujući ali se ne ograničavajući na sledeće: (i) bilo kakve zahteve u vezi sa odgovornošću za kvalitet proizvoda; (ii) bilo kakve zahteve u vezi sa time da Aplikacija ne ispunjava bilo koji važeći zakonski ili regulatorni zahtev; (iii) zahteve koje proističu iz zakona o zaštiti kupaca ili sličnih zakona.

12.3 Osim onoga što je navedeno u Odeljku 12.3, ništa sadržano u ovom EULA dokumentu nije namenjeno ili se neće tumačiti kao davanje bilo kakvih prava, olakšica ili pravnih lekova bilo kom fizičkom ili pravnom licu (osim ugovorenih strana) ili za kreiranje obaveza ili odgovornosti jedne strane takvom subjektu. Bez obzira na gorenavedeno, slažete se i potvrđujete da se kompanija Apple i njene podružnice tretiraju kao korisnici treće strane ovog EULA dokumenta i da Vašim prihvatanjem ovih odredbi i uslova kompanija Apple ima prava (i smatraće se da je prihvatila dato pravo) da sprovede ovaj EULA dokument protiv Vas kao korisnik treće strane.

12.4 Kompanija Google, njene podružnice, filijale i davaoci licence, kompanija Apple, njene podružnice, filijale i davaoci licence neće biti odgovorni za bilo kakve Vaše zahteve ili zahteve treće strane u vezi sa Aplikacijom, ili Vaše vlasništvo nad Aplikacijom ili korišćenje Aplikacije, uključujući ali se ne ograničavajući na sledeće: (i) bilo kakve zahteve za odgovornost za kvalitet proizvoda; (ii) bilo kakve zahteve u vezi sa time da Aplikacija ne ispunjava bilo koji važeći zakonski ili regulatorni zahtev; (iii) zahteve koje proističu iz zakona o zaštiti kupaca ili sličnih zakona.

12.5 Na ovu Aplikaciju se mogu primenjivati troškovi za prenos podataka. Kompanija Canon nije odgovorna za bilo kakve troškove mobilne mreže ili naknade koje su u vezi sa vašim korišćenjem Aplikacije. Proverite sa Vašim mobilnim operaterom da li se primenjuju bilo kakvi troškovi.

13. Odšteta.

13.1 Slažete se da izvršite nadoknadu i izuzmete svakog Dobavljača i njihovo osoblje, rukovodioce, predstavnike i zaposlene od bilo kakvih zahteva ili potraživanja, uključujući bilo kakve gubitke, obaveze, zahteve, potraživanja, štete, troškove ili naknade, osnove za pokretanje tužbe, postupke, suđenja, presude, priznanja, izvršenja i retenciona prava, uključujući troškove i naknade advokatima, bilo da ih donose treće strane ili na neki drugi način, usled sledećih slučajeva ili nastalih iz sledećih slučajeva: (i) Vašeg kršenja bilo kakvog zastupanja, garancije, ugovora ili obaveze predviđene ovim EULA dokumentom (ili bilo kojim drugim kršenjem Vašeg sporazuma sa kompanijom Canon na osnovu ovog EULA dokumenta); (ii) bilo kojih informacija, Sadržaja koji je kreirao korisnik ili drugih materijala prenesenih, poslatih ili dostavljenih sa Vaše strane putem Vašeg Uređaja; (iii) Vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane, uključujući kršenje prava intelektualne svojine ili prava bilo kojih drugih lica ili entiteta.

13.2 Obaveze po osnovu obeštećenja date u Odeljku 13.1 ostaće na snazi i nakon prekida važenja ovog EULA dokumenta.

14. Lični podaci

Canon automatski prikuplja tehničke podatke o korišćenju sa Vašeg uređaja i analizira ih kako bi se potpomogao rad Vašeg uređaja. Više informacija o tome koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo možete da pronađete u odgovarajućim poglavljima dokumenta „Canon Consumer Privacy Policy“ (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Koristimo Google Analytics kako bismo prikupljali podatke o vašem korišćenju uređaja. Više informacija o usluzi Google Analytics možete da pronađete na adresi www.google.com/policies/privacy/partners, – pogledajte poglavlje naslovljeno sa „Kako Google koristi informacije sa sajtova ili iz aplikacija koje koriste naše usluge“.

15. Uslovi softvera treće strane; Obaveštenja.

15.1 Pojedine komponente Aplikacije mogu koristiti ili uključivati softver treće strane koji podleže uslovima „open source” licenci i/ili uslovima licenci treće strane („Softver treće strane“). Slažete se, prihvatate i potvrđujete da Vaše pravo da koristite takav Softver treće strane kao deo ili u vezi sa bilo kojom Aplikacijom, podleže odredbama i uslovima i reguliše se odredbama i uslovima „open source” licenci i/ili licenci treće strane koja se primenjuju na dati Softver treće strane, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo kakve potvrde, uslove licenciranja i odricanja sadržanih u njima. U slučaju sukobljavanja uslova iz ovog EULA dokumenta i uslova datih u „open source” licenci ili licenci treće strane, a u vezi sa Vašim korišćenjem odgovarajućeg Softvera treće strane, prevagu odnose uslovi „open source” licenci i/ili licenci treće strane.

15.2 Kao što je prikazano u Aplikaciji, pojedine komponente Aplikacije dozvoljavaju vam da povežete Aplikaciju sa određenim platformama koje nisu u vlasništvu kompanije Canon ili kojima ona ne upravlja („Platforme treće strane“) a koje mogu zahtevati prijavljivanje na Vaš nalog u okviru ovih Platformi treće strane. Slažete se, prihvatate i potvrđujete da kompanija Canon nije ni na koji način odgovorna za Vaš nalog na Platformama treće strane ili za bilo koje Vaše aktivnosti koje su u vezi sa Platformama treće strane, uključujući ali se ne ograničavajući na Vaše prijavljivanje na Vaš lični nalog na Platformama treće strane.

15.3 Komponente Aplikacije imaju obaveštenja i „open source” licence udruženja i trećih strana koja regulišu korišćenje ovih komponenti, a sve licence koje su date u okviru ovog EULA dokumenta ni na koji način ne menjaju prava i obaveze koje možda imate u okviru „open source” licenci. Međutim, odredbe odricanja garancije i ograničavanja odgovornosti iz ovog EULA dokumenta će se primenjivati na sve elemente Aplikacije.

15.4 Android™, Google Play™ i srodni žigovi, uslužne marke, nazivi i logotipovi su u vlasništvu kompanije Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® i srodni žigovi, uslužne marke, nazivi i logotipovi su u vlasništvu kompanije Apple Inc.

15.6 Uslovi treće strane koji su navedeni u nastavku a koji su ovde uvršteni su deo ovih Uslova licenciranja:

Ukoliko preuzmete Aplikaciju, slažete se i potvrđujete sledeće ugovore o licenciranju:

GPUImage2
Autorsko pravo (c) 2015, Brad Larson.

Redistribucija i korišćenje u izvornom obliku ili u binarnom obliku, sa ili bez izmena, dozvoljena je u slučaju kada se ispune sledeći uslovi:

Redistribucija izvornog kôda mora zadržati gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

Redistribucija u binarnom obliku mora reprodukovati gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom materijalu koji se dostavlja uz distribuciju.

Naziv GPUImage radnog okvira i imena saradnika ne smeju se koristiti u svrhe podrške ili promovisanja proizvoda nastalih iz ovog softvera bez prethodne posebne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER SU DOSTAVILI VLASNICI AUTORSKOG PRAVA I SARADNICI „U VIĐENOM STANJU“ I ODRIČU SE SVIH NAVEDENIH ILI IMPLICIRANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE I USLOVE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU. VLASNICI AUTORSKOG PRAVA I SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, NEPOSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, EGZEMPLARNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA ZAMENU DOBARA ILI USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK PROFITA ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA KAKO JE DO NJIH DOŠLO I BEZ OBZIRA NA BILO KOJU TEORIJU OBLIGACIJA, BILO U OKVIRU UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI KRIVICE (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGE SLUČAJEVE) KOJA NA BILO KOJI NAČIN NASTANE KORIŠĆENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO POSTOJI OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Android-GPUImage
Autorsko pravo (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom.

Primerak Licence možete pronaći na adresi http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili implicitnih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

Glide
Autorsko pravo (c) 2014 Google, Inc. Sva prava zadržana.

Redistribucija i korišćenje u izvornom obliku ili u binarnom obliku, sa ili bez izmena, dozvoljena je u slučaju kada se ispune sledeći uslovi:

Redistribucija izvornog kôda mora zadržati gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

Redistribucija u binarnom obliku mora reprodukovati gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom materijalu koji se dostavlja uz distribuciju.

OVAJ SOFTVER OBEZBEĐUJE KOMPANIJA GOOGLE, INC. „U VIĐENOM STANJU“ I ODRIČE SE SVIH NAVEDENIH ILI IMPLICITNIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE I USLOVE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU. KOMPANIJA GOOGLE, INC. ILI SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, NEPOSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, EGZEMPLARNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA ZAMENU DOBARA ILI USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK PROFITA ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA KAKO JE DO NJIH DOŠLO I BEZ OBZIRA NA BILO KOJU TEORIJU OBLIGACIJA, BILO U OKVIRU UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI KRIVICE (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGE SLUČAJEVE) KOJA NA BILO KOJI NAČIN NASTANE KORIŠĆENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO POSTOJI OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Stavovi i zaključci koji su sadržani u softveru i dokumentaciji su mišljenja autora i ne treba ih tumačiti, bilo eksplicitno ili implicitno kao stavove zvanične politike kompanije Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za third_party/disklrucache:

Autorsko pravo (c) 2012 Jake Wharton

Autorsko pravo (c) 2011 The Android Open Source Project

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom. Primerak Licence možete pronaći na adresi

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili implicitnih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za third_party/gif_decoder:

Autorsko pravo (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Ovim putem se bez nadoknade daje dozvola bilo kom licu koje dođe u posed ovog softvera i datoteka pripadajuće dokumentacije („Softver“) da upravlja Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, spajanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i dozvolu osobama kojima je Softver dostavljen pravo da učine isto, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu i obaveštenje o dozvolama treba da bude uključeno u svaku kopiju ili značajnu komponentu Softvera.

SOFTVER SE DOSTAVLJA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, NAVEDENE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI I VLASNICI AUTORSKOG PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ZAHTEVE, ŠTETE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO U OKVIRU UGOVORA, KRIVICE ILI BILO ČEGA DRUGOG ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM RADNJAMA U OKVIRU SOFTVERA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Autorsko pravo za izvorni kôd ove klase nije iskazano. Može se koristiti u bilo koje svrhe, ali svejedno pogledajte Unisys LZW patent za ograničenja u pogledu korišćenja srodne LZWEncoder klase. Bilo kakve izmene prosledite na sledeću adresu kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licenca za third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Autorsko pravo (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm, autor Anthony Dekker, 1994. Za diskusiju o algoritmu pogledajte tekst „Kohonen neural networks for optimal colour quantization“ u časopisu „Network: Computation in Neural Systems“ 5. broj, 1994. godina, str. 351–367.

Svaka strana koja od autora dobije kopiju ovih datoteka, bili posredno ili neposredno, dobija besplatno, potpuno i neograničeno neopozivo, globalno, plaćeno, ograničeno pravo i licencu bez tantijema da deli ovaj softver i datoteke dokumentacije („Softver“), uključujući ali se ne ograničavajući na pravo na korišćenje, kopiranje, izmenu, spajanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i dozvolu osobama kojima je Softver dostavljen pravo da učine isto, a jedini zahtev je da ovo obaveštenje o autorskom pravu ostane netaknuto.

SDWebImage
Autorsko pravo (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT Licenca (MIT)

Ovim putem se bez nadoknade daje dozvola bilo kom licu koje dođe u posed ovog softvera i datoteka pripadajuće dokumentacije („Softver“) da upravlja Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, spajanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i dozvolu osobama kojima je Softver dostavljen pravo da učine isto, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu i obaveštenje o dozvolama treba da bude uključeno u svaku kopiju ili značajnu komponentu Softvera.

SOFTVER SE DOSTAVLJA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, NAVEDENE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI I VLASNICI AUTORSKOG PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ZAHTEVE, ŠTETE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO U OKVIRU UGOVORA, KRIVICE ILI BILO ČEGA DRUGOG ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM RADNJAMA U OKVIRU SOFTVERA.

Facebook iOS SDK
Autorsko pravo (c) 2014-do današnjih dana, Facebook, Inc. Sva prava zadržana.

Ovim putem vam se daje neisključiva i globalna licenca bez tantijema za korišćenje, kopiranje, izmenu i distribuiranje ovog softvera u formi izvornog kôda ili u binarnom obliku za korišćenje u sprezi sa veb-uslugama i API-jima koje pruža kompanija Facebook.

Kao i bilo koji softver koji se integriše sa Facebook platformom, vaše korišćenje ovog softvera podleže uslovima iz dokumenta Razvojni principi i politike kompanije Facebook (eng. Facebook Developer Principles and Policies) [http://developers.facebook.com/policy/]. Ovo obaveštenje o autorskom pravu treba da bude uključeno u svaku kopiju ili značajnu komponentu softvera.

SOFTVER SE DOSTAVLJA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, NAVEDENE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI I VLASNICI AUTORSKOG PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ZAHTEVE, ŠTETE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO U OKVIRU UGOVORA, KRIVICE ILI BILO ČEGA DRUGOG ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM RADNJAMA U OKVIRU SOFTVERA.

Facebook Android SDK
Autorsko pravo (c) 2014-do današnjih dana, Facebook, Inc. Sva prava zadržana.

Ovim putem vam se daje neisključiva, globalna, licenca bez tantijema za korišćenje, kopiranje, izmenu i distribuiranje ovog softvera u formi izvornog kôda ili u binarnom obliku za korišćenje u sprezi sa veb uslugama i API-jima koje pruža kompanija Facebook.

Kao i bilo koji softver koji se integriše sa Facebook platformom, vaše korišćenje ovog softvera podleže uslovima iz dokumenta Razvojni principi i politike kompanije Facebook (eng. Facebook Developer Principles and Policies) [http://developers.facebook.com/policy/]. Ovo obaveštenje o autorskom pravu treba da bude uključeno u svaku kopiju ili značajnu komponentu softvera.

SOFTVER SE DOSTAVLJA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, NAVEDENE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI I VLASNICI AUTORSKOG PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ZAHTEVE, ŠTETE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO U OKVIRU UGOVORA, KRIVICE ILI BILO ČEGA DRUGOG ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM RADNJAMA U OKVIRU SOFTVERA.

Google Drive SDK
Autorsko pravo (c) Google (godina nepoznata)

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom.

Primerak Licence možete pronaći na adresi http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili impliciranih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

Google Photos Library Client
Autorsko pravo (c) Google (2018)

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom.

Primerak Licence možete pronaći na adresi http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili impliciranih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

Dropbox SDK-Java
Autorsko pravo (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT Licenca (MIT)

Ovim putem se bez nadoknade daje dozvola bilo kom licu koje dođe u posed ovog softvera i datoteka pripadajuće dokumentacije („Softver“) da upravlja Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, spajanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i dozvolu osobama kojima je Softver dostavljen pravo da učine isto, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu i obaveštenje o dozvolama treba da bude uključeno u svaku kopiju ili značajnu komponentu Softvera.

SOFTVER SE DOSTAVLJA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, NAVEDENE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI I VLASNICI AUTORSKOG PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ZAHTEVE, ŠTETE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO U OKVIRU UGOVORA, KRIVICE ILI BILO ČEGA DRUGOG ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM RADNJAMA U OKVIRU SOFTVERA.

Dropbox SDK-Obj-C
Autorsko pravo (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT Licenca (MIT)

Ovim putem se bez nadoknade daje dozvola bilo kom licu koje dođe u posed ovog softvera i datoteka pripadajuće dokumentacije („Softver“) da upravlja Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, spajanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i dozvolu osobama kojima je Softver dostavljen pravo da učine isto, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu i obaveštenje o dozvolama treba da bude uključeno u svaku kopiju ili značajnu komponentu Softvera.

SOFTVER SE DOSTAVLJA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, NAVEDENE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI I VLASNICI AUTORSKOG PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ZAHTEVE, ŠTETE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO U OKVIRU UGOVORA, KRIVICE ILI BILO ČEGA DRUGOG ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM RADNJAMA U OKVIRU SOFTVERA.

ZipArchive
Autorsko pravo (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT Licenca (MIT)

Ovim putem se bez nadoknade daje dozvola bilo kom licu koje dođe u posed ovog softvera i datoteka pripadajuće dokumentacije („Softver“) da upravlja Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava za korišćenje, kopiranje, izmenu, spajanje, objavljivanje, distribuiranje, podlicenciranje i/ili prodavanje kopija Softvera i dozvolu osobama kojima je Softver dostavljen pravo da učine isto, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu i obaveštenje o dozvolama treba da bude uključeno u svaku kopiju ili značajnu komponentu Softvera.

SOFTVER SE DOSTAVLJA „U VIĐENOM STANJU“ BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, NAVEDENE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI I VLASNICI AUTORSKOG PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ZAHTEVE, ŠTETE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO U OKVIRU UGOVORA, KRIVICE ILI BILO ČEGA DRUGOG ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA ILI JE U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM UPOTREBOM ILI DRUGIM RADNJAMA U OKVIRU SOFTVERA.

Libgdx-1.6.1.zip
Autorsko pravo (c) Mario Zechner (2013)

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom.

Primerak Licence možete pronaći na adresi http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili impliciranih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

Firebase Analytics
Autorsko pravo (c) Google (godina nepoznata)

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom.

Primerak Licence možete pronaći na adresi http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili implicitnih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

Protobuf.framework
Firebase Analytics 2014, Google Inc. Sva prava zadržana.

Redistribucija i korišćenje u izvornom obliku ili u binarnom obliku, sa ili bez izmena, dozvoljena je u slučaju kada se ispune sledeći uslovi:

* Redistribucija izvornog kôda mora zadržati gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

* Redistribucija u binarnom obliku mora reprodukovati gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom materijalu koji se dostavlja uz distribuciju.

* Naziv kompanije Google Inc. i imena saradnika ne smeju se koristiti u svrhe podrške ili promovisanja proizvoda nastalih iz ovog softvera bez prethodne posebne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER SU DOSTAVILI VLASNICI AUTORSKOG PRAVA I SARADNICI „U VIĐENOM STANJU“ I ODRIČU SE SVIH NAVEDENIH ILI IMPLICITNIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE I USLOVE PODESNOSTI ZA TRGOVINU I STANJA ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOM SLUČAJU VLASNICI AUTORSKOG PRAVA I SARADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, NEPOSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, EGZEMPLARNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA ZAMENU DOBARA ILI USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK PROFITA ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA KAKO JE DO NJIH DOŠLO I BEZ OBZIRA NA BILO KOJU TEORIJU OBLIGACIJA, BILO U OKVIRU UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI KRIVICE (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGE SLUČAJEVE) KOJA NA BILO KOJI NAČIN NASTANE KORIŠĆENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO POSTOJI OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA NASTANKA TAKVE ŠTETE.

android.support.v4
Autorsko pravo (c) Google (godina nepoznata)

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom.

Primerak Licence možete pronaći na adresi http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili implicitnih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

Kotlin-web-site
Nepoznato autorsko pravo

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom.

Primerak Licence možete pronaći na adresi http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili implicitnih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Autorsko pravo (c) 2018, OpenCV tim

OpenCV biblioteka se koristi u Programima u skladu sa sledećim licencama: Ugovor o licenciranju za Open Source Computer Vision Library (BSD licenca sa tri klauzule)

Redistribucija i korišćenje u izvornom obliku ili u binarnom obliku, sa ili bez izmena, dozvoljena je u slučaju kada se ispune sledeći uslovi:

* Redistribucija izvornog kôda mora zadržati gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.

* Redistribucija u binarnom obliku mora reprodukovati gorenavedeno obaveštenje o autorskom pravu, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom materijalu koji se dostavlja uz distribuciju.

* Imena vlasnika autorskog prava i imena saradnika ne smeju se koristiti u svrhe podrške ili promovisanja proizvoda nastalih iz ovog softvera bez prethodne posebne pismene dozvole.

Ovaj softver su dostavili vlasnici autorskog prava i saradnici „u viđenom stanju“ i odriču se svih navedenih ili implicitnih garancija, uključujući ali se ne ograničavajući na garancije i uslove podesnosti za trgovinu i stanja za određenu svrhu. Vlasnici autorskog prava i saradnici ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakve direktne, neposredne, slučajne, posebne, egzemplarne ili posledične štete (uključujući ali se ne ograničavajući na zamenu dobara ili usluga, gubitak mogućnosti korišćenja, gubitak podataka, gubitak profita ili prekid poslovanja) bez obzira kako je do njih došlo i bez obzira na bilo koju teoriju obligacija, bilo u okviru ugovora, objektivne odgovornosti ili krivice (uključujući nemar ili druge slučajeve) koja na bilo koji način nastane korišćenjem ovog softvera, čak i ako postoji obaveštenje o mogućnostima nastanka takve štete.

OKHttp
Autorsko pravo 2016 Square, Inc.

Licencirano pod Apache License, Version 2.0 („Licenca“); ovu datoteku ne smete koristiti ni na koji drugi način osim u skladu sa Licencom.

Primerak Licence možete pronaći na adresi http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ukoliko se važećim zakonom ili napismeno ne zahteva drugačije, softver koji se distribuira pod Licencom se distribuira „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA, navedenih ili impliciranih. Pogledajte Licencu na odgovarajućem jeziku kojim se regulišu dozvole i ograničenja u okviru Licence.

16. Razno. Ovaj EULA dokument, uključujući i dokumente na koje se ovde poziva, predstavljaju celokupan ugovor između Vas i kompanije Canon u vezi sa Aplikacijom; (i) zamenjuje sve prethodne ili istovremene usmene ili pisane komunikacije, predloge i opise u vezi sa njegovim predmetom; i (ii) prevladava nad bilo kojim suprotstavljenim ili dodatnim uslovima bilo koje potvrde ili slične komunikacije između strana tokom važenja ovog EULA dokumenta. Ukoliko se bilo koja odredba iz ovog EULA dokumenta smatra nevažećom, sve ostale odredbe ostaju na snazi osim ako ta validnost ne ometa svrhu ovog EULA dokumenta. Ovaj EULA dokument će se primenjivati u punom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom. Nijedna izmena ovog EULA dokumenta nije obavezujuća, osim u pisanoj formi i potpisana od strane propisno ovlašćenog predstavnika svake strane. Ovaj EULA dokument je obavezujući i važiće u korist naslednika, baštinika i ovlašćenih opunomoćenika navedenih strana. Propust jedne od strana da sprovede bilo koje pravo koje je posledica kršenja bilo koje odredbe ovog EULA dokumenta od strane druge strane neće se smatrati odricanjem od bilo kog prava povezanog sa budućim kršenjem takvih odredbi ili bilo kog drugog prava.

© 2019 Canon Europa N.V., The Netherlands. Sva prava zadržana.