Recikliranje – doprinos cirkularnoj ekonomiji

Da bismo očuvali ograničene prirodne resurse i pomogli u ublažavanju klimatskih promena, preuzimamo odgovornost da ponovo upotrebljavamo i recikliramo materijale, delove i komponente. Imamo nekoliko programa koji nam omogućavaju da ponovo upotrebljavamo i recikliramo izvore, čime smanjujemo štetan uticaj na životnu sredinu i korisnicima nudimo izbor održivih proizvoda.

Listu termina u vezi sa životnom sredinom potražite u našem rečniku.

Dobrovoljni ugovor Evropske unije u vezi sa ekološki prihvatljivim performansama opreme za obradu slika koji je kompanija Canon potpisala obuhvata posvećenost pružanju informacija u vezi sa opcijama na kraju životnog veka potrošnog materijala.

U mnogim oblastima preduzimamo korake za recikliranje i obnavljanje proizvoda i materijala.

Otpadni materijali

Bočice sa tonerom

Inkdžet kartridži

Recikliranje kartridža sa tonerom

Modeli fabrički obnovljeni u novo stanje

Priprema za ponovnu upotrebu

Kraj radnog veka

Otpadni materijali

Ponovo koristimo otpadne materijale od svojih proizvoda i obrađujemo ih radi upotrebe na novim proizvodima, u cilju uštede resursa. Na primer, recikliramo plastiku sa vraćenih uređaja i upotrebljavamo je za nove proizvode poput imageRUNNER ADVANCE uređaja i kućišta za kalkulatore iz našeg asortimana. Plastična pakovanja za naše kartridže za inkdžet štampače sada se proizvode od bar 70% reciklirane plastike.

  Vrh

Bočice sa tonerom

Nemamo panevropski program za vraćanje i recikliranje bočica sa tonerom. Obratite se nacionalnoj kancelariji kompanije Canon da biste dobili informacije o uslugama recikliranja bočica sa tonerom koje kompanija Canon pruža u vašoj zemlji. Pored toga, proverite koje su preporučene metode odlaganja kod lokalne gradske uprave ili komunalnog preduzeća. U većini slučajeva, bočice sa tonerom mogu da se recikliraju sa drugom plastikom pošto ne sadrže opasne materijale, a lokalnim recikliranjem se smanjuje uticaj na životnu sredinu.

  Vrh

Inkdžet kartridži

Pokrenuli smo panevropski program recikliranja inkdžet kartridža, koji funkcioniše u 15 zemalja. Saznajte kako da reciklirate svoje kartridže sa tonerom.

  Vrh

Recikliranje kartridža sa tonerom

tcrp25th_logo_c

Kompanija Canon bila je prva koja je 1990. uvela program za recikliranje kartridža sa tonerom za laserske štampače. Svake godine prikupimo oko 20.000 tona kartridža s tonerom na globalnom nivou, čime ostvarujemo uštedu od 30.000 tona ugljen-dioksida i uklanjamo potrebu za korišćenjem 15.000 tona novih sirovina. Pročitajte više o naših 25 godina recikliranja.

Program koji je u skladu sa direktivom WEEE dostupan je u 18 evropskih zemalja. Korisnici mogu besplatno da nam vrate iskorišćene kartridže. Kartridži se zatim u potpunosti stavljaju u ponovnu upotrebu ili se recikliraju u nove kartridže, čime se dobija zatvoren proces. To nam omogućava da neprestano ponovo upotrebljavamo materijal sa kartridža sa tonerom, bez opadanja kvaliteta plastike. Saznajte kako da reciklirate kartridže sa tonerom za laserske štampače.

Zatvoreni proces recikliranja kartridža sa tonerom

  Vrh

Modeli fabrički obnovljeni u novo stanje

FPNM uređaj (ranije poznat pod nazivom „ponovo proizveden“) je novo izdanje originalnog modela koji je napravljen od novih i postojećih delova. Originalna oprema se prikuplja sa tržišta, šalje fabrici kompanije Canon i rastavlja do nivoa konstrukcije. Rastavljeni delovi se temeljno čiste i u potpunosti testiraju, a zatim ponovo sastavljeni uređaj prolazi kroz isti proces provere kvaliteta kao novoproizvedeni uređaj, pri čemu se garantuje da ima isti kvalitet i performanse kao i originalni uređaj.

Do 93% težine proizvoda ponovo se upotrebljava, čime se ostvaruje ušteda dragocenih resursa i maksimalno smanjuje uticaj na životnu sredinu. Stari podaci se brišu, softver se nadograđuje, dodeljuje se novi serijski broj, a brojač se vraća na nulu. Ti uređaji se prodaju širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike.

Pogledajte našu FPNM brošuru.

Pogledajte naš FPNM video zapis.

Pogledajte definiciju modela fabrički obnovljenih u novo stanje kompanije Canon.

Premia Class uređaji kompanije Océ, uključujući proizvodnju i štampače velikog formata, prolaze kroz sličan proces, čime se smanjuje količina otpada i omogućava ponovna upotreba komponenti kako bi se uređajima udahnuo novi život.

  Vrh

Priprema za ponovnu upotrebu

Priprema za ponovnu upotrebu predstavlja manje rigorozan proces od onog koji se koristi za pravljenje modela fabrički obnovljenih u novo stanje. Sprovode ga naše nacionalne prodajne kancelarije u pojedinačnim zemljama. Podrazumeva „osvežavanje“ uređaja zamenom ili čišćenjem pohabanih delova, nakon čega ih je moguće ponovo prodavati u istoj zemlji. Pogledajte definiciju pripreme za ponovnu upotrebu kompanije Canon.

  Vrh

Kraj radnog veka

U Evropskoj uniji (EU) od proizvođača se zahteva da korisnicima omoguće načine za odgovorno odlaganje proizvoda koje plasiraju na tržište na kraju radnog veka. Ova „proširena odgovornost proizvođača“ implementira se preko tri EU direktive, kako bi se sprečilo stvaranje otpada i bilo kakav uticaj štetnih supstanci koje ti proizvodi možda sadrže na životnu sredinu. Saznajte više o direktivama koje pokrivaju isluženu električnu i elektronsku opremu; baterije i akumulatore; i ambalažu.

Pored EU direktiva, od 2011. kompanija Canon je potpisnica dobrovoljnog ugovora EU za unapređivanje ekološke prihvatljivosti opreme za obradu slika. Evropska komisija je 2013. ovo učinila ekvivalentnim obavezujućem propisu, što obuhvata i posvećenost pružanju informacija u vezi sa opcijama na kraju životnog veka potrošnog materijala.

  Vrh

spacer
					image
Životna sredina
Proizvodnja
Korišćenje
Operacije
ISO 14001
Rečnik
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade