Izjava kompanije Canon o propisu REACH EZ br. 1907/2006

July 2017

Propis REACH (EZ 1907/2006) stupio je na snagu 1. juna 2007. sa ciljem poboljšavanja načina upravljanja pojedinačnim hemikalijama, hemikalijama u pripremi i u proizvodima¹ širom Evrope.

U skladu sa posvećenošću Canon grupe odgovornosti prema životnoj sredini, imamo proaktivan pristup kako bismo obezbedili stalnu usklađenost sa svim obavezama u vezi sa propisom REACH.

Informacije u vezi sa visokorizičnim supstancama (Substances of Very High Concern – SVHC)
Lista potencijalno visokorizičnih supstanci po članu 59 propisa REACH prvi put je objavljena 28. oktobra 2008. i ažurira se na otprilike svakih 6 meseci. Trenutna verzija ove liste dostupna je na veb stranici Evropske agencije za hemikalije.

Lanac nabavke kompanije Canon podleže našem strogom programu ekološki prihvatljive nabavke i od dobavljača tražimo da nam dostave detaljne informacije u vezi sa prisustvom supstanci, uključujući i SVHC, u artiklima koje nam dostavljaju. Redovno ažuriramo anketu za dobavljače u skladu sa promenama zakonske regulative na globalnom nivou koje mogu da utiču na naše proizvode (tj. električne i elektronske proizvode), a to obuhvata i revizije liste potencijalno visokorizičnih supstanci.

Kao proizvođač i dobavljač proizvoda, član 33 propisa REACH nas obavezuje na to da pružamo informacije o visokorizičnim supstancama koje su prisutne u količini većoj od dozvoljene (0,1% u odnosu na težinu proizvoda). U slučaju pojavljivanja novih informacija koje zahtevaju preduzimanje dodatnih mera, obavestićemo klijente o tome što je pre moguće putem ove veb stranice.

Deklaracija proizvoda kompanije Canon
Supstance navedene u nastavku mogu da budu prisutne u proizvodima kompanije Canon u količinama većim od dozvoljenih:

Naziv supstance

CAS/EZ
broj

Proizvod

Primena

Bis (2-etil(heksil)
ftalat) (DEHP)

117-81-7

PVC kablovi

Omekšivač

Borna kiselina

10043-35-3/
11113-50-1

Foto-papir

Kros-linker

Dinatrijum tetraborat, anhidrid

1303-96-4/
1330-43-4/
12179-04-3

Delovi upijača za otpadno mastilo
Foto-papir

Usporivač gorenja
Kros-linker


Listovi sa bezbednosnim podacima (Safety Data Sheets – SDS)
Krajnjim korisnicima pružamo listove sa bezbednosnim podacima za naša mastila, tonere i servisne hemikalije, kako bismo im preneli informacije u vezi sa bezbednim korišćenjem i odlaganjem kroz čitav lanac nabavke.

Za pristup listovima sa bezbednosnim podacima koristite sledeće veze:

Za Canon proizvode: https://msds.canon-europe.com/
Za Océ proizvode: http://global.oce.com/support

Više informacija
U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite nam se na CEU-Reach@canon-europe.com.

Više informacija o propisu REACH potražite na veb stranici Evropske agencije za hemikalije.

Odricanje od odgovornosti
Svi podaci iz ove izjave dati su u skladu sa informacijama sa kojima kompanija Canon raspolaže u trenutku objavljivanja. Ova izjava je predviđena za upotrebu isključivo u informativne svrhe. Kompanija Canon objavljuje ove podatke bez ikakvih izričitih ili podrazumevanih garancija, uključujući između ostalog i garancije o prikladnosti za određenu svrhu. Kompanija Canon ne garantuje da ova izjava ne sadrži greške.


¹ Proizvod prema definiciji iz propisa REACH (EZ)1907/2006

spacer
					image
Poslovanje
WEEE direktiva
Direktiva o baterijama
ISO 9001
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti