Naš stav o porezima

18. decembar 2018.

Uvod

Ova strategija se odnosi na kompaniju Canon Europa NV i sve entitete u okviru njene grupe u Ujedinjenom Kraljevstvu. Reference na „Canon Europa“ odnose se na sve kompanije i trajne entitete u Ujedinjenom Kraljevstvu u okviru Canon Europa NV grupe.

Canon Europa je deo multinacionalne grupe Canon Inc sa sedištem u Japanu.

Kompanija Canon Europa vodi se istim principima kao i Canon Inc i pridržava se kodeksa ponašanja grupe.

Kodeks ponašanja i principi Canon grupe

Kompanija Canon je kao korporativnu filozofiju prihvatila koncept „kyosei“, koja može da se prevede kao „zajednički život i rad za opšte dobro“, a njena osnovna politika upravljanja je da doprinosi prosperitetu i dobrobiti sveta, uz težnju da postane prava globalna grupa kompanija koja uspeh zasniva na izvanrednosti i daje primer stalnog korporativnog rasta i razvoja.

Canon veruje da, kao multinacionalna korporacija sa globalnim operacijama, propisno plaćanje poreza u zemljama i regionima u kojima posluje predstavlja jednu od najosnovnijih i najvažnijih društvenih odgovornosti.

U skladu sa tim, Canon se pridržava sledećih principa u vezi sa porezom.

  1. Plaćanje poreza u skladu sa zakonima i uredbama u vezi sa porezom
  2. Garantovanje da se obračunavanje poreza i drugi povezani procesi obavljaju besprekorno, u skladu sa zakonom
  3. Razvoj sistema upravljanja u vezi sa porezom i rad na podizanju svesti o poreskoj usklađenosti
  4. Poštovanje uobičajenih međunarodnih pravila u vezi sa međunarodnim oporezivanjem (smernice koje je propisala Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj pri Ujedinjenim nacijama) i garantovanje da se posluje u skladu sa poreskim zakonima u svakoj zemlji

Upravljanje rizikom i dogovori u vezi sa upravljanjem

Poreska funkcija za region Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) sa odgovornošću za poreze u UK nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu i Holandiji. EMEA poreskom funkcijom rukovodi EMEA poreski direktor koji odgovara generalnom finansijskom direktoru kompanije Canon EMEA. Ovu poresku strategiju odobrio je i njom upravlja odbor kompanije Canon Europa NV.

Cilj EMEA poreske funkcije je da obezbedi usklađenost sa kompletnom poreskom regulativom u regionima u kojima posluje, uz odgovornost za pružanje uputstava i podrške u vezi sa tehničkim pitanjima. Konkretno, ovo se primenjuje na prekogranične probleme, poslovni model i restrukturiranje pravnog entiteta tamo gde se potvrdi mogućnost pojave poreskih rizika. Aktivno radimo na identifikovanju, proceni, praćenju i upravljanju tim rizicima kako bismo bili sigurni da će ostati usklađeni sa našim ciljevima. U slučajevima gde postoji nesigurnost ili značajna složenost, obraćamo se za spoljne savete. Na taj način, EMEA poreska funkcija može da garantuje da se sva pitanja u vezi sa porezom u Ujedinjenom Kraljevstvu i u širem regionu obrađuju na pravi način. Time se takođe garantuje da se sva pitanja u vezi sa porezom pravilno obrađuju u pogledu poreskog računovodstva, kao i garantovanja kompletnog izveštavanja spoljnim revizorima.

Stav prema poreskom planiranju i nivou rizika

Canon Europa upravlja poreskim pitanjima sa ciljem ostvarivanja sigurnosti i izbegavanja iznenađenja. Ne obavljamo transakcije bez jasne pozadinske komercijalne svrhe. Ne koristimo veštačke strukture niti pokušavamo da prebacimo profit u nadležnosti sa niskim poreskim stopama.

Prilikom strukturisanja naših komercijalnih aktivnosti, porez se uzima u obzir kako bi se garantovala usklađenost i sigurnost u najvećoj mogućoj meri. U Ujedinjenom Kraljevstvu možemo da koristimo dostupne poreske podsticaje i olakšice kako bismo maksimalno umanjili poreske namete za naše poslovne aktivnosti. Oni se primenjuju na način koji predviđa Služba za poreze i carinu njenog veličanstva, uz traženje spoljnih saveta po potrebi.

Kada Canon Europa entiteti imaju međusobnu interakciju, odnosno interakciju sa drugim Canon entitetima, cilj nam je da se transakcije obavljaju ravnopravno i nezavisno. Ako su transakcije prekogranične, trudimo se da smanjimo rizik od dvostrukog oporezivanja u skladu sa dostupnim olakšicama dostupnim kroz mrežu sporazuma o oporezivanju.

EMEA poreska funkcija održava visok nivo edukacije i svesti o porezu, uz praćenje aktuelnih dešavanja, kao što su OECD/G20 BEPS radnje, koja za cilj imaju garantovanje da se profit oporezuje na mestu obavljanja ekonomskih aktivnosti koje generišu profit i stvaranja vrednosti.

Odnos sa Službom za poreze i carinu njenog veličanstva i drugim institucijama

Canon Europa ima otvoren, iskren i konstruktivan odnos sa Službom za poreze i carinu njenog veličanstva. Radimo na održavanju našeg odnosa niskog rizika putem dijaloga sa relevantnim poreskim službenicima kada se pojave problemi u realnom vremenu, odnosno u slučajevima kada složeno tumačenje zakona zahteva pojašnjenje. Prisustvujemo sastancima sa Službom za poreze i carinu njenog veličanstva radi pružanja poslovnih novosti u vezi sa entitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu i široj EMEA grupi.

Cilj kompanije Canon Europa je da u potpunosti, precizno i pravovremeno otkriva povraćaj poreza za sve poreze u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ako dođe do nenamernih grešaka, one će biti ispravljena čim bude moguće nakon identifikovanja.

Pored održavanja dobrog odnosa sa Službom za poreze i carinu njenog veličanstva, Canon Europa takođe, putem reprezentativnih tela, sarađuje sa vladama i organizacijama u vezi sa predloženim promenama međunarodnih standarda, tamo gde je to prikladno.

Predviđeno je da gornja poreska strategija bude usklađena sa Planom 19, paragraf 19 zakona o finansijama 2016. Reference na „porez“ za potrebe Ujedinjenog Kraljevstva odnose se na Plan 19, paragraf 15 zakona o finansijama 2016.

Ovu poresku strategiju odobrio je i njom upravlja odbor kompanije Canon Europa NV.

Ova strategija primenjuje se od datuma objavljivanja dok ne bude zamenjena.